Imatge del producte TESIS TESIS / HIS

TESIS / HIS

Software per clíniques i hospitals com a solució integral a la problemàtica de la gestió hospitalària.

És un sistema d'informació integrat format per diferents mòduls, això permet escollir aquells que són necessaris en funció dels requeriments de la Clínica però amb la garantia que futures incorporacions mantindran la integració global. Amb la incorporació de TESIS HCE es facilita, a més de gestionar el moviment de pacients, la consecució de la història clínica electrònica del pacient.

Mòduls

 • Hospitalització més informació

  Conscients de que la gestió assistencial d'un pacient no s'inicia en el moment de l’ingrés en una habitació, sinó des del moment en què es presenta per emplenar els tràmits d'admissió, incorporem en el nostre producte un tractament específic per gestionar la sala d'espera de la Clínica.
  Les múltiples entitats asseguradores amb les quals es pot treballar, unides a la varietat de requisits administratius necessaris per a cadascuna d'elles en el moment de l'ingrés, no representen una dificultat per al personal d'admissió, ja que el nostre sistema implementa la possibilitat de definir guies administratives personalitzades per cada entitat, així com un potent gestor d'autoritzacions.
  El fet de disposar en temps real de l'ocupació de la Clínica, facilita i optimitza l'assignació i reserva de llits.
  El temps necessari per tramitar les gestions d'ingrés i alta del pacient disminueixen: això implica sens dubte una millora en l'eficiència del Servei d'Admissions.

  Descripció funcional:

  • Recepció de pacients.
  • Assignació d'habitacions.
  • Gestió de la llista d'espera.
  • Confirmació d'ingressos.
  • Notificació de trasllats.
  • Sol·licitud i seguiment d'autoritzacions.
  • Confirmació d'alta administrativa.
  • Registre i gestió de dipòsits a compte.
  • Registre de canvis econòmics del pacient.
  • Control de producció.

 • Urgències més informació

  Cada dia és més necessari disposar d'una informació fiable i permanentment actualitzada. Els serveis d'urgències no són una excepció, és més, pot resultar crítica la demora en l'actualització dels actes realitzats, així com l'accés a la informació històrica del pacient.
  Des d'aquesta perspectiva, el mòdul d'Urgències permet que tot el personal vinculat amb aquest servei participi de forma activa en mantenir permanentment actualitzada la informació associada a un pacient.
  El mòdul està dotat d'una sèrie de mecanismes d'alarmes de criticitat i estats d'execució dels actes mèdics. Aquest conjunt de mecanismes permeten agilitzar la presa de decisions necessàries en cada cas, repercutint en una millora de la qualitat assistencial del servei.
  Un potent sistema de seguretat assegura en tot moment la confidencialitat de la informació sensible del pacient.


  Descripció funcional:

  • Recepció d'ingressos.
  • Assignació de boxes.
  • Control del cens.
  • Ordres mèdiques.
  • Informes d'alta.
  • Priorització dels pacients a la sala d'espera.
  • Registre de fulls d'infermeria.
  • Petició d'exploracions.
  • Imputació de medicació.
  • Registre d'exploracions mèdiques.

 • Ambulants més informació

  Aconseguir planificar i gestionar correctament qualsevol tipus de visita que es realitza a la Clínica és un objectiu no sempre fàcil d'assolir sense ajuda d'un potent sistema d'informació. Amb TESIS-Ambulants no només asolim aquest objectiu sinó que a més s'optimitza la utilització dels consultoris destinats a aquesta finalitat.
  TESIS-Ambulants permet definir diferents patrons horaris per a cadascun dels consultoris mèdics on es realitzen les visites.
  D'una manera senzilla es defineix el catàleg de tipus de visita a fer, així com els dispensaris on es realitzen. És possible també configurar els diferents tipus d'autorització a demanar al pacient en funció de cada Companyia.

  Descripció funcional:

  • Configuració d'agendes de treball.
  • Definició del catàleg de tipus de visita.
  • Registre de dipòsits a compte.
  • Generació de llistes de treball.
  • Tractament específic per a revisions mèdiques.

 • Preadmissions més informació

  TESIS-Preadmissió, actúa com a cadena de transmissió entre la reserva d'intervenció que realitza el cirurgià i l'àrea d'admissions de la Clínica.
  Plenament integrat en el workflow de reserves de Quiròfans, aquest mòdul permet utilitzar la informació derivada de les peticions d'intervenció que han estat confirmades per l'àrea quirúrgica, per confeccionar la fitxa de preadmissió del pacient, aconseguint així una millora notable en els temps de registre d'informació quan el pacient vagi a la Clínica per formalitzar el seu ingrés.
  L'aplicació contempla la possibilitat de definir quotes de parts per ginecòleg per tal de gestionar les possibles desviacions.
  S'inclou un gestor de pressupostos que permetrà oferir al pacient el cost aproximat del seu procés abans de procedir al seu ingrés.

  Descripció funcional:

  • Configuració de plantilles de pressupostos.
  • Preassignacions d'habitacions.
  • Registre de preadmissió mèdiques i quirúrgiques.
  • Edició de la fitxa de preadmissió.
  • Obtenció del percentatge de quotes d'ingressos per especialitat i/o metge.

 • Facturació més informació

  Si afegim a la gran varietat de prestacions que es realitzen en una Clínica, els diferents preus de cadascuna d'elles en funció de l'entitat, les diferents cobertures segons tipus de pòlissa i el tractament d'honoraris mèdics que es deriven de la realització d'una prestació, fan que la gestió del Departament de Facturació sigui extremadament complexa.
  TESIS-Facturació li permetrà resoldre tota aquesta problemàtica. A partir de l'execució dels diferents processos assistencials es generen, de forma automàtica, les imputacions econòmiques de les prestacions realitzades.

  Descripció funcional:

  • Registre de conceptes a facturar.
  • Emissió de factures diferides.
  • Registre de cobraments.
  • Registre d'honoraris.
  • Configuració de plans de cobertura i processos.
  • Liquidació i emissió de factures d'honoraris mèdics.
  • Traspàs d'apunts comptables.

 • Farmàcia més informació

  El cost que genera el Departament de Farmàcia és un capítol important en la despesa general de qualsevol Clínica. Una correcta gestió dels subministraments i compres, així com la possibilitat de dispensar en dosis unitàries, no només generarà un estalvi en els costos d'emmagatzematge sinó que redundarà en una millora de la qualitat assistencial.
  TESIS-Farmàcia li proposarà la confecció de comandes en base als consums i estat de les existències i automatitzar la seva emissió pel canal seleccionat per a cada proveïdor (mail, fax, etc,...). Les sortides a pacients són transferides automàticament al compte d'aquests per a la seva posterior facturació, evitant d'aquesta manera dobles imputacions.
  La seva integració amb el Vademècum Internacional aporta des del punt de vista assistencial l'accés a posologies, interaccions, al·lèrgies, dosis recomanades i altres.

  Descripció funcional:

  • Gestió de compres.
  • Subministrament a centres peticionaris.
  • Aprovisionament de materials.
  • Prescripcions, preparació i dispensació en dosis unitàries.
  • Control d'estocs, inventaris i consums.
  • Gestió dels estocs de plantes.

Avantatges

 • • Millora i racionalitza els circuits administratius i assistencials
 • • Adequat als requeriments de la LOPD
 • • Càrrecs automàtics a Facturació per les prestacions assistencials
 • • Optimitza la gestió de recursos
 • • Facilita la tramitació i seguiment d'Autoritzacions
 • • Permet incrementar i assegurar el nivell de qualitat assistencial

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X