Imatge del producte TESIS TESIS / HCE

TESIS / HCE

La solució informàtica per la consecució de la història clínica electrònica.

Es un software de estació clínica que integra tota la informació del pacient i permet que els professionals de l’hospital gaudeixin d’una sola Estació Médica on puguin realitzar tota la seva activitat assistencial.

Mòduls

 • Curs Clínic més informació

  Possibilita l’obtenció d’un curs clínic multidisciplinari, a partir d’apunts registrats manualment pels diversos professionals i d’altres recollits automàticament, a partir de la interacció amb altres mòduls de l’aplicació.

  Descripció funcional:

  • Registrar manualment els apunts que es consideri de curs clínic permetent opcions específiques: tipus de font, mida de lletra, tabulació, copiar/enganxar,..
  • Possibilitat d’adjuntar-hi un estudi determinat (imatge, document escanejat,..)
  • El sistema associarà l’apunt a l’assistència en curs del pacient.
  • També s’alimenta de la informació rebuda automàticament d’altres mòduls.
  • La consulta d’un apunt es pot fer per: Assistència, Servei, Tipus d’apunt, Tipus de curs clínic,...
  • Es pot acotar el nombre d’apunts i l'interval de dates a visualitzar.
  • Permet, sota determinats paràmetres, la modificació o anul·lació d’un apunt.

 • Informes més informació

  Permet disposar de tots els documents associats a una història clínica electrónica, classificats segons la seva tipologia.

  Descripció funcional:

  • Utilitza totes les prestacions del programa SISinf-GesDoc
  • Permet, als usuaris amb determinats privilegis la definició de plantilles Word a través de les quals els professionals`podran confeccionar els informes assistencials
  •Cada plantilla queda associada a un “Tipus” i “Model” d’informe que facilitarà la classificació dels informes.
  • Es poden definir el nombre de documents que siguin necessaris.
  • Al seleccionar l’informe a realitzar i identificats el pacient i assistència, s’obrirà la plantilla escollida complimentant-se automàticament la informació que pugui obtenir-se de la base de dades.
  • L’informe serà visible a la resta de professionals una vegada es tanqui definitivament.
  • Una vegada creat un informe es pot: Visualitzar, Modificar, Tancar, Eliminar, Clonar i Editar

 • Valoracions més informació

  Possibilita la captura, i potencial explotació, de dades associades a un pacient/assistència, complementàries a les registrades a través de les diverses aplicacions de gestió.

  Descripció funcional:

  • Permet, a través d’una eina definidora, la creació dels formularis.
  • Una valoració queda definida per un “Tipus” i “Model” per facilitar la seva ordenació.
  • Es permet la definició de versions de valoracions per aquelles que puguin variar en el temps.
  • Una cop registrades totes les dades d’una valoració, existeix la possibilitat de que s'efectuï un càlcul per obtenir un valor concret (càlcul de Barthel,..).
  • Cada model contindrà unes dades de capçalera que identifiquen l’assistència i pacient i unes de detall que contindran les dades de valoració, podent agrupar-se en blocs d’informació, els quals tanmateix estaran conformats per un conjunt de dades.

 • Estudis més informació

  Associa a la història clínica electrònica d’un pacient tota aquella informació aliena a la base de dades i resident en fitxers ubicats en el sistema (imatges radiològiques, electrocardiogrames, espirometries, documents escanejats,..).

  Descripció funcional:

  • Un Estudi s’associa a un pacient/assistència.
  • Es selecciona el tipus d’estudi i opcionalment s’identifica amb una descripció.
  • A través del navegador es selecciona el fitxer que conté l’estudi.
  • Permet qualsevol format d'arxiu.
  • Una cop creat, un estudi es pot: visualitzar, modificar o eliminar.

 • Problemes de Salut més informació

  Registra al pacient aquells tipus de problemes de salut o diagnòstics, que per la seva importància o cronicitat, mereixen ser destacats en aquest apartat de la seva història clínica electrònica.

  Descripció funcional:

  • Per assignar un problema de salut a un pacient ha de seleccionar un dels tipus de problema definits i, opcionalment, associar-hi un diagnòstic.
  • Quan un problema de salut deixa de ser-ho es pot marcar com inactiu.
  • Es poden consultar els problemes de salut d’un pacient. Per defecte mostra els problemes actius, encara que també es té accés a l'històric.

 • Interconsultes més informació

  Facilita el diàleg des de l'estació mèdica entre els diferents professionals al respecte de la patologia d’un pacient.

  Descripció funcional:

  • Una interconsulta pot anar dirigida a un Servei o un Metge en concret, informant-se la orientació diagnòstica i la consulta que es formuli.
  • Una consulta queda assignada al professional que la tracta. Aquest la podrà respondre o redirigir-la a un altre destinatari.
  • Totes les interconsultes queden enregistrades a l'historial del pacient.

 • Ordre Mèdica més informació

  Permet el registre des de l'estació clínica d’ordres mèdiques i l’obtenció del full d’administració de medicació, oferint al professional un conjunt d’ajudes i avisos que permeten incrementar notablement la qualitat de la prescripció.

  Descripció funcional:

  Mòdul d'Ordres Mèdiques
  • Definir l'OM en assistències d’Hospitalització, Consultes Externes i Urgències.
  • En les OOMM de CEX: possibilitat de definir més d’una OM per Servei.
  • Recuperació d'OOMM d’altres assistències.
  • Pautar medicació en Guía, fora Guía i Externs.
  • Accés als medicaments per: Nom (Comercial o Principi Actiu) o per Grup Terapèutic
  • Control d'interaccions entre medicaments.
  • Dosi, Freqüència i Via per defecte o amb llista de possibles valors.
  • Marcatge de dies d'exclusió.
  • Dosis puntuals.
  • Marcatge, durant un període estipulat, de les modificacions efectuades per part del Metge.
  • A les OOMM de CEX: marcatge de medicaments que són de prescripció prèvia per medicació pròpia.
  • Posologia variable per calendari, a efectes de controlar medicaments concrets (Ex. Sintrom).
  • Impressió de la OM.
  • Opció d’informar comentaris: metge, Infermeria o Farmàcia.
  • Pantalla de pendents de validar per part de Farmàcia.
  • Pantalla de pendents de visualitzar per part d’Infermeria.
  • Visualització de la medicació suspesa.
  • Historial de la OM.
  • Definició de protocols d’Ordres Mèdiques

  Mòdul Full Administració de Medicació
  • Visualització del Full d’Administració per hores amb el detall de la medicació a administrar al pacient.
  • Possibilitat d’administrar medicació extra.

 • Petitori més informació

  Possibilita que el propi facultatiu, des de la seva estació de treball clínic, efectuï les peticions de visites, exploracions o proves complementaries, pels seus pacients.

  Descripció funcional:

  • L'accés al pacient es pot fer des l’agenda de Consultes, el cens d’Hospitalització o d’Urgències.
  • Permet generar peticions de visites, proves o exploracions complementàries.
  • A les proves s’hi pot accedir per un catàleg propi de l’hospital, a través de plantilles amb les proves més habituals.
  • Les proves que habitualment es demanen conjuntament, es poden agrupar en perfils.
  • Un cop validada la petició, aquesta es trasllada al SI de l’Hospital per a que des d’aquest s'efectuï els tràmits de la programació.
  • El fet de formular una petició, activarà un indicador el cens on apareix aquest pacient informant de que té proves demanades.

 • Voluntats anticipades més informació

  Incorpora a l’historial clínic electrònic d’un pacient el seu document de voluntats anticipades.

  Descripció funcional:

  • L'usuari pot confeccionar, en presència del pacient, el seu document de voluntats anticipades o escanejar el que aquest porti.
  • El document confeccionat substituirà qualsevol altre existent.
  • Al tractar una HC que tingui associat un document de voluntats anticipades, s’activarà un indicador que es visualitzarà sempre que s'hi accedeixi.

 • Control de constants més informació

  Permet el registre d’aquelles mesures que es
  consideri necessàries per facilitar el seguiment de l'evolució
  clínica dels pacients.

  Descripció funcional:


  • Permet definir els tipus de constants d’interès per l’Hospital.
  • Al definir una constant s'informarà:
  descripció, valor màxim i mínim, unitat de mesura, si es vol o no representació gràfica, valors acumulatius o individuals.
  • Les mesures es faran per un pacient i podran referir-se a qualsevol de les constants definides.
  • Es permet la visualització gràfica o numèrica de les mesures d’una constant o d’un grup d’elles.
  • La consulta es pot fer per una assistència o una HC.

 • Antecedents més informació

  Enregistrar aquells antecedents que es consideri de rellevància, a fi de que constin en l’historial de la història clínica d'un pacient.

  Descripció funcional:

  • Per afegir un antecedent a un pacient, cal seleccionar el tipus d’antecedent prèviament definit i completant la informació amb un text descriptiu.
  • Un cop validat el registre, aquest ja passa a formar part de l’historial d’un pacient.
  • Es permet visualitzar els antecedents segons unes prioritats establertes.
  • Es pot anul·lar un antecedent, encara que aquest continuarà vinculat a un històric d’antecedents del pacient.
  • La consulta mostra els antecedents actius prioritzats a voluntat del professional, tenint la possibilitat de consultar també l'històric.

 • Al·lèrgies més informació

  Enregistrar aquelles al·lèrgies que es consideri rellevants, a fi de que constin en aquest apartat de la història clínica electrònica d'un pacient.

  Descripció funcional:

  • Per afegir una al·lèrgia a un pacient, cal seleccionar el tipus de al·lèrgia prèviament definit, completant la informació amb un text descriptiu.
  • Un cop validat el registre, aquest ja passa a formar part de l’historial del pacient.
  • Un cop registrada, si el SI de Farmàcia de l’Hospital està preparat per això, podrà ser tractada en el registre de les Ordres Mèdiques, possibilitant la detecció d’incompatibilitats.
  • Es pot anul·lar una al·lèrgia, encara que aquesta continuarà vinculada a un històric d’al·lèrgies del pacient.
  • La consulta mostra les al·lèrgies actives prioritzades segons el professional, tenint la possibilitat de consultar també l'històric.

 • Informació rellevant del pacient més informació

  Dóna des de l'escriptori de l'estació clínica una visió conjunta d’aquelles dades que es consideri de més importància, en el moment d’accedir a una història clínica electrònica

  Descripció funcional:

  • Permet simplificar i optimitzar al màxim la visió resumida de la informació d’un pacient.
  • Per accedir a aquesta visió resumida no cal navegar per tot l’historial del pacient.
  • Els usuaris amb facultats d’administradors configuren una plantilla en la que s’indiquen els mòduls bàsics de informació, i la seva distribució a la pantalla.
  • Aquesta plantilla bàsica es pot personalitzar, donant una visió diferent, en virtut del Servei o, tanmateix, del professional.

Avantatges

 • • Soluciona la problemàtica de la dispersió de dades
 • • Incrementa la qualitat i eficàcia de l’atenció sanitària
 • • Fomenta la qualitat del registre i magatzematge de la informació
 • • Garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades
 • • Possibilita la consecució definitiva de la història clínica electrònica

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X