TESIS / VITA

Software de gestió per centres de fertilitat

El producte dóna una resposta fins ara inexistent als complexes fluxes de treball que s'originen en un Centre de Reproducció.
Integra tota la informació que genera el pacient en el centre i permet als professionals disfrutar d'una única estació clínica on poden realitzar tota la seva activitat assistencial.
Totalment integrat amb els circuits administratius garanteix un autèntic control de tots els actes que realitzen els usuaris.
El sistema admet treballar tant de forma autonoma com podría ser una clínica de fertilitat especialitzada, com ser implementat per una unitat o centre de reproducció integrat en una clinica d'ambit general.

Mòduls

 • Agendes més informació

  Permet planificar i gestionar correctament qualsevol tipus de visita o prova que es realitzi en el centre de fertilitat mitjançant el software.

  Descripció funcional:

  • Definició de múltiples agendes.
  • Associació d'agendes a diferents centres.
  • Programació de visitas i proves.
  • Generació de listes de treball.

 • Estadístiques més informació

  Permet l'obtenció d'estadístiques d'activitat, tant en el àmbit administratiu como en l'assistencial.

  Descripció funcional:

  • Acotació d'intervals d'activitat.
  • Possibilitat d'escollir els criteris de distribució de la informació i els indicadors a mostrar.
  • Permet seleccionar la informació en format dada o gráfic.
  • Possibilitat d'exportar les dades seleccionades a un entorn Excel.
  • Possibilitat d'emmagatzematge de consultes per a explotacions periòdiques.

 • Tractaments de fertilitat més informació

  Gestionar tot el cicle concernent als tractaments propis d'un centre de Reproducció asistida. Amb aquest objectiu es tracten els processos de:

  –Inseminació artificial.
  –Fecundació in vitro.
  –Ovodonacions.
  –Transferència d'embrions.

 • Bancs més informació

  Permet custodiar els Bancs de Semen, Ovocits i Embrions en un Centre de fertilitat i integrar-los a la gestió del conjunt del sistema, garantint la traçabilitat de l'ús de les mostres, axí com l'anonimat dels donants.

 • Gestió de donant de oòcits més informació

  Inclou des de el procés de selecció de donants candidates mitjançant el registre d’entrevistes, revisions i analítiques, fins el control del nombre de nadons en els tractaments de les receptores. L’associació de les donants amb les receptores es realitza a través de una cerca de fenotips adequats.

 • Quiròfans més informació

  Gestionar tota l'activitat que es genera en els quiròfans d'un centre de reproducció, des de la planificació i programació fins al seguiment del workflow de tota l'activitat.

  Descripció funcional:

  Gestió de les agendes.

  Workflow d'accions:
  –Reserva realitzada.
  –Pacients en clínica, en bloc quirúrgic, en espera d'habitació, en quiròfan, en habitació postoperatori,...

 • Història Clínica més informació

  Permet l'obtenció de l'història clínica electrònica d'indicadors tals com:
  • Valoració motiu consulta esterilitat.
  • Analítica hormonal.
  • Fenotip.
  • Seminograma.
  • Cariotip.
  • FISH en espermatozoides.
  • Fragmentació en espermatozoides.
  • Biòpsia testicular.
  • Microdeleccions.
  • Full HSG.
  • Laparoscòpia.
  • Trombofílies.
  • Serología.
  • Full citología.
  • Tractament previ inducció ovulació.
  • Tractament previ IAC.
  • Tractament previ FIV.
  • Valoració anamnesi femenina (dades generals, parts, abortaments, ectópics).
  • Valoració anamnesi masculina (dades generals, exploracions urológiques prèvies).
  • Full histeroscòpia.
  • Biòpsia endometrio.
  • Full ecografía ginecològica.
  • Antecedents urològics.
  • Curs embaraç.
  Revisió ginecològica.
  Full hemostàsia.

 • Curs Clínic més informació

  Possibilita l'obtenció del curs clínic a partir d'apunts registrats manualmente pels diversos professionals i d'altres recollits automàticament, a partir de la interacció amb altres móduls de l'aplicació.
  Integra tota la informació del pacient i permet que els professionals del centre disfrutin d'una sola estació de treball on puguin realitzar tota la seva activitat assistencial.

  Descripció funcional:

  • Registrar manualment els apunts que es consideri de curs clínic, permetent opcions específiques: tipus de font, mida de lletra, tabulació, copiar/enganxar,...
  • Possibilitat d'adjuntar un estudi determinat (imatge, document escanejat,...).
  • El sistema associarà l'apunt a l'assistència en curs del pacient.
  • També s'alimenta de la informació rebuda automàticament d'altres móduls.
  • La consulta d'un apunt es pot fer per: assistència, Servei, tipus d'apunt, tipus de curs clínic,...
  • Es pot acotar el nombre d'apunts a visualitzar i l'interval de dades.
  • Permet, sota determinats paràmetres, la modificació o anul·lació d'un apunt.

 • Informes més informació

  Permet disposar de tots els documents associats a una història clínica electrònica, classificats segons la seva tipología.

  Descripció funcional:

  • Utilitza totes les prestacions del programa SISinf-GesDoc.
  • Permet als usuaris amb determinats privilegis la definició de plantilles Word a través de les quals els professionals podran confeccionar els informes assistencials.
  • Cada plantilla queda associada a un “Tipus” y “Model” d'informe que facilitarà la seva classificació.
  • Es poden definir el nombre de documents que sigui necessari.
  • Al seleccionar l'informe a realitzar i un cop identificats el pacient i assistència, s'obrirà la plantilla escollida cumplimentant automàticamente la informació que pugui obtenir-se de la base de dades.
  • L'informe serà visible a la resta de professionals un cop es tanqui definitivament.
  • Un cop creat un informe es pot: visualitzar, modificar, tancar, eliminar, clonar i editar.

 • Estudis addicionals més informació

  Associa a l'historial d'un pacient tota aquella informació aliena a la base de dades i resident en fitxers ubicats en el sistema (imatges radiològiques, electrocardiogrames, espirometríes, documents escanejats,...).

  Descripció funcional:

  • Un estudi s'associa a un pacient/assistència.
  • Es selecciona el tipus de estudi i opcionalment s'identifica amb una descripció.
  • A través del navegador, es selecciona l'arxiu que conté l'estudi.
  • Permet qualsevol format de fitxer.
  • Un cop creat, un estudi es podrà: visualitzar, modificar o eliminar.

 • Informació rellevant del pacient més informació

  Dóna desde l'estació clínica una visió conjunta d'aquelles dades que es consideren de més importància, en el moment d'accedir a una història clínica.

  Descripció funcional:

  • Permet simplificar i optimizar al màxim la visió resumida de la informació d'un pacient.
  • Per accedir a aquesta visió resumida no es necessita navegar per tot l'historial del pacient.
  • Els usuaris amb facultats d'administradors configuraran una plantilla en la que s' indicaran els mòduls bàsics d'informació.
  • Aquesta plantilla bàsica es pot personalitzar, donant una visió diferent, en virtut del Servei o, tanmateix, del professional.

 • Al·lèrgies més informació

  Registra aquelles al·lèrgies que es consideren rellevants, a fi de que constin en aquest apartat de la història clínica elctrònica del pacient.

  Descripció funcional:

  • Per afegir una al·lèrgia a un pacient, necessitem seleccionar un tipus d'al·lèrgia previamente definit, completant la informació amb un text descriptiu.
  • Un cop validat el registre, aquest passa a formar part de l'historial del pacient.
  • Un cop registrat, si el S.I de Farmàcia de l'Hospital està preparat per aixó , podrà ser tractat en el registre de les Ordres Mèdiques, possibilitant la detecció de incompatibilitats
  • Es pot anular una al·lèrgia, encara que aquesta continuarà vinculada a un històric d'al·lèrgies del pacient.
  • La consulta mostra les al·lèrgies actives prioritzadas segons el professional, podent consultar també l'històric.

 • Valoracions més informació

  Possibilita la captura, i potencial explotació, de dades associades a un pacient/assistència, complementàries a les registrades a través de les diverses aplicacions de gestió.

  Descripció funcional:

  • Permet, a través d’una eina definidora, la creació dels formularis.
  • Una valoració queda definida per un “Tipus” i “Model” per facilitar la seva ordenació.
  • Es permet la definició de versions de valoracions per aquelles que puguin variar en el temps.
  • Una cop registrades totes les dades d’una valoració, existeix la possibilitat de que s'efectuï un càlcul per obtenir un valor concret (càlcul de Barthel,..).
  • Cada model contindrà unes dades de capçalera que identifiquen l’assistència i pacient i unes de detall que contindran les dades de valoració, podent agrupar-se en blocs d’informació, els quals tanmateix estaran conformats per un conjunt de dades.

 • Petitori de proves i exploracions més informació

  Possibilita que el propi facultatiu, des de la seva estació de treball clínica, efectuï les peticions de visites, exploracions o proves complementàries pels seus paciente.

  Descripció funcional:

  • L'accés al pacient es pot fer des de l'agenda de consultes o des del cens d'ingressats.
  • Permet generar peticions de visites, proves o exploracions complementàries.
  • A les proves s'hi pot accedir per un catàleg propi del centre a través de plantilles amb les proves més habituals.
  • Les proves que habitualmente es sol·liciten conjuntament, es poden agrupar en perfils.
  • Un cop validada la petició, aquesta es trasllada al S.I de l'Hospital per a que que des d'aquest se efectuïn els tràmits de la programació.
  • El fet de formular una petició, activarà un indicador en el cens on apareix aquest pacient indicant que té proves sol·licitades.

 • Laboratori més informació

  El modul de laboratori, permet la gestió de les peticions d'analitica que es generen en un centre de fertilitat des de la resta de moduls de TESIS VITA.
  Aquest modul li permetrà configurar les diferents técniques que comoposen el seu cataleg, així com definir les llistes de treball per organitzar la captura de les medicions.
  El modul genera el workflow necessari perque en tot moment metges, biolegs, auxiliars, i pacients estiguin informats sobre el desenvolupament de les proves.
  Finalment el sistema permet l'emisión dels informes de les analitiques realitzades incorporant els valors de referencia de las diferents proves.

Avantatges

 • • Soluciona la problemàtica de la dispersió de dades.
 • • Incrementa la qualitat i eficàcia de l'atenció sanitaria.
 • • Fomenta la qualitat del registre i emmagatzamament de informació.
 • • Garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades.
 • • Possibilita la consecució definitiva de la història clínica electrònica.

Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Aceptar

X